Vietnamese

Vietnamese language pack for Flarum

Compatible with Flarum v1.3.0

Latest release v1.3.0

405 downloads

released on Aug 30, 2021

Tags

Logo

Vietnamese Language Pack for Flarum

License Latest Stable Version Total Downloads Monthly Downloads Support latest version

Gói ngôn ngữ tiếng Việt cho diễn đàn Flarum cùng với một số tiện ích mở rộng chính thức và bên thứ ba.

Cài đặt (Installation)

Cài đặt bằng composer:

composer require flarum-lang/vietnamese

Cập nhật (Updating)

composer update flarum-lang/vietnamese
php flarum cache:clear

Yêu cầu phiên bản (Required version)

  • Khả dụng Flarum v1.2 (compatible with Flarum v1.2)

Tiện ích được hỗ trợ (Extentions supported)

Translation status for Flarum core

| Component | Status | | --- | --- | | Core | Trạng thái bản dịch | | Validation | Trạng thái bản dịch |

Translation status for official extensions

| Extension | Status | | --- | --- | | flarum/akismet | Translation status | | flarum/approval | Translation status | | flarum/emoji | Translation status | | flarum/flags | Translation status | | flarum/likes | Translation status | | flarum/lock | Translation status | | flarum/markdown | Translation status | | flarum/mentions | Translation status | | flarum/nicknames | Translation status | | flarum/pusher | Translation status | | flarum/statistics | Translation status | | flarum/sticky | Translation status | | flarum/subscriptions | Translation status | | flarum/suspend | Translation status | | flarum/tags | Translation status |

Links

License

The language pack is released under the MIT license. Please see the license terms.

© 2022 Hyn by Daniël "Luceos" Klabbers. All rights reserved. · Extensions and extension information is provided by the respective (copyright holding) authors. · Extiverse is not affiliated to the Flarum project or Flarum foundation. · Images on Extiverse pages are from Unsplash.